logo_mysa.jpg

古森バレエ
福岡県

クライアント:古森バレエ
ロゴ・サインデザイン:株式会社マイサ